Dept. of Applied Electronics Engineering

팹랩이용

이용신청하기

 • 신청자 정보

  필수 교육을 6시간 이상 이수 하신 후 이용 신청 가능합니다.
  이수 가능한 교육 : 기계, 사전유해인자, 연구실사고Ⅱ, 실습교육, 실습 전·후 안전, 전기

  교육 동영상 교육 이수 인증 신청

  • 개인정보이용동의

  • 이용 일자 년   월  
  • 예상 이용 시간  :     ~    :    
  • 이름
  • 신청자 연락처 - -
  • 이메일
  • 소속
  • 부서(학과)
  ※ 신청자 정보를 변경 하시려면 회원 정보 수정을 이용해 주세요.

  이용 예정 장비

  •  제어시스템 제작실(전자정보관 2층, 2201)

   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  

    기계시스템 제작실(전자정보관 2층, 2202)

   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  기계, 사전유해인자, 연구실사고Ⅱ, 실습교육, 실습 전·후 안전, 전기
  교육 이수 후 신청가능